Female

FB_IMG_1557206387512.jpg
FB_IMG_1554387513388.jpg
  Bianca
 Scottish straight LH(SFL)71 W63
white with odd eyes 
 
FelV/FIV/PKD/HCM/DNA          clear
  Victoria
Scottish straight(SFS71)

color: f 03 22 

 

  FelV/FIV/PKD/HCM/DNA clear

 
  Annkir Adelle
 scottish straight (SFS) 71 W 63
short hear white with odd eyes   FelV/FIV/PKD/HCM/DNA clear
 
Dana
 scottish straight (SFS) 71 
color: black tortie with white
 FelV/FIV/PKD/HCM/DNA clear

Roxolana
scottish straight (SFS) 71 
color: lilac point

 FelV/FIV/PKD/HCM/DNA clear
Monica
scottish straight (SFS) 71 
color: black tortie tabby spotted with white

 FelV/FIV/PKD/HCM/DNA clear